Akademia finansów i biznesu Vistula

wymiana studencka

Banner 5

Podróże kształcą - więc wyjedź za granicę w ramach programu Erasmus+!
Skorzystaj z możliwości studiowania na uniwersytecie w innym kraju lub odbycia stażu w zagranicznej firmie.

Program Erasmus+, wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

Celem programu Erasmus+ jest umożliwienie młodym ludziom podnoszenia swoich kwalifikacji i zwiększenie ich szans na zatrudnienie, jak również modernizacja systemów edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą. Na realizację tego siedmioletniego programu przeznaczono budżet w wysokości 14,7 mld euroWięcej informacji: TUTAJ  

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Podstawowe dane liczbowe:

 • 4 mln osób skorzysta z programu;
 • 2 mln studentów skorzysta z programu;
 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
 • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
 • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
 • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.
   

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
 • program Jean Monnet;
 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.
   

Do krajów uczestniczących w programie należą:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.
   

Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

 • mobilność studentów:
  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • mobilność pracowników uczelni:
  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;

wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

 

Dokumenty do pobrania:

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie (czyli w krajach programu) oraz w niektórych krajach partnerskich z innych regionów świata To, do jakich krajów i uczelni/instytucji można wyjechać, zależy od umów przewidujących wymianę studentów, podpisanych pomiędzy uczelniami/instytucjami. Więcej informacji  TUTAJ 

Terminy rekrutacji: 

 • 1 – 31 marca  -  na wyjazd w semestrze zimowym 
 • 1 – 31 października  - na wyjazd w semestrze letnim

 

Więcej informacji:

 

Dokumenty do poprania:

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym i zawodowym oraz inicjowanie współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, która może być inspiracją do wprowadzenia zmian poprawiających potencjał uczelni.

Pracownicy uczelni mogą skorzystać z następujących rodzajów mobilności:

 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Więcej informacji TUTAJ

 

Dokumenty do pobrania:

 

Formularze aplikacyjne na wyjazdy są udostępniane w International office, pokój 122.

Wypełnione aplikacje wraz ze wskazaniem miejsca planowanego wyjazdu należy dostarczyć koordynatorom programu Erasmus+ w terminie 1 – 31 października każdego roku.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula współpracuje z ponad 40 uczelniami z całego świata. Wykaz uczelni  TUTAJ 

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI ORAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

 • Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni..
 • Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy. Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).
 • Efektem dodatkowym realizacji projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie – poprawa zatrudnialności absolwentów polskich uczelni.

Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

Wsparcie ze środków programu PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój obejmuje wyjazdy na studia oraz praktyki do wszystkich krajów uczestniczących.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

W celu zakwalifikowania się do programu PO WER należy dostarczyć do biura programu Erasmus+ decyzję o przyznanym stypendium socjalnym lub specjalnym dla osób niepełnosprawnych.

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością ubiegający się o wyjazd na studia/praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 mają możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych z kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

Niepełnosprawni studenci zakwalifikowani na wyjazd składają wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności nie później niż na 2 miesiące przed zaplanowanym wyjazdem.

Złożone wnioski zostaną przekazane do Narodowej Agencji ds. programu Erasmus+ do akceptacji.

Niepełnosprawni studenci są proszeni o poinformowanie instytucji przyjmującej, w której będę przebywać w ramach programu Erasmus+, o posiadanej niepełnosprawności przed wyjazdem na etapie kompletowanie dokumentów na wyjazd oraz sprawdzenie czy oferowana jest pomoc dla studentów z daną niepełnosprawnością. Pomoc oferowana przez instytucję przyjmującą może mieć wpływ na zasadność niektórych kategorii kosztów, o które może ubiegać się niepełnosprawny student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+. 

KONTAKT 

Koordynator ds. Programu Erasmus+

Marzena Klimas
tel:+48 22 4572 368
fax: +48 22 4572 303
e-mail: m.klimas@vistula.edu.pl

Osoba kontaktowa ds. Programu Erasmus+

Jasurbek Babaev
tel.+48 22 4572 316
e-mail: j.babaev@vistula.edu.pl 

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco